Fyll inn kontaktskjema her!

Kontakt oss

Etac kvalitet og miljøpolicy

I Etac AS jobber vi systematisk med løpende forbedringer innen alle områder av vår drift. Det er en integrert og selvfølgelig del av vårt daglige arbeid og angår alle ansatte. Etac AS er sertifisert i henhold til standardene ISO 9001 og ISO 14001.

Vår policy er et viktig verktøy for å angi retningen for vår organisasjon.

Kvalitet

Etac AS skaper fremgang:  

  • I Etac er vi opptatt av å skape muligheter. Vi tilbyr produkter og løsninger av høy kvalitet for å gi personer med fysiske funksjonsvariasjoner en bedre hverdag. Dette har vært vår misjon siden Etac ble etablert i Norge i 1997. 
  • Gjennom vår forretningsvirksomhet vil vi tilby og markedsføre løsninger med høy brukervennlighet for brukere, pleiepersonell og andre involverte og dermed bidra til forbedret livskvalitet.  Vi skal ha en høy leveringsdyktighet. Med leveringsdyktighet mener vi rett produkt og tjeneste til avtalt tid. 
  • Vårt styringssystem for kvalitet og miljø skal sikre at vi møter avtalefestede kundekrav og relevante krav fra interessenter.  Vi forplikter oss til å fremme kontinuerlig forbedring av vårt kvalitets- og miljøstyringssystem. I vårt forebyggende miljøarbeid jobber vi målrettet med å forebygge forurensning, og produktenes livssyklusperspektiv er en vesentlig del av dette.  Vi forplikter oss til enhver tid å overholde våre samsvarsforpliktelser innen miljø og etiske krav.
  • I Etac har vi fokus på at vi oppnår best og mest i godt samarbeid og lagånd. Vi er tilpasningsdyktige og fremtidsfokuserte. 
  • Etac er en inkluderende bedrift. Vi tar avstand fra alle former for diskriminering, mobbing og trakassering. Hos Etac verdsetter vi den enkeltes initiativ og samarbeidsevner.  Gjennom vårt HMS system fremmer vi god bedriftskultur og arbeidsmiljø.

Miljø

Stadige forbedringer gir positiv kraft
Miljøsertifiseringen og miljøledelsessystemet fungerer som en hjelp til et effektivt miljøarbeid, noe som innebærer at vi i første hånd arbeider med de områdene der vi har størst påvirkning på miljøet. Miljøledelsessystemet støtter også en stadig forbedring av vårt miljøarbeide. Det gjør at vi, sammen med dere, kan utgjøre en positiv kraft for et bedre miljø.

Miljøbevisste medarbeidere er en selvfølgelighet i Etac
En av forutsetningene for et fremgangsrikt miljøarbeide er å også ha miljøbevisste medarbeidere. Ett ledd i vårt miljøarbeid er derfor at vi kontinuerlig utvikler og oppmuntrer våre medarbeidere. I Etac har vi konstant miljøfokus.

Våre miljømål og miljøtiltak:
• Minske CO2- utslipp i forbindelse med reiser og transport. 
• Transport: Koordinere og effektivisere varetransport med 50% frem mot år 2020, målt ut fra 2017-tall. Vi vil etterspørre samtransport og behøver derfor Deres hjelp ift. planlegging av dette. Vi må effektivt unngå "brannslokkings-leveranser".  
• Dere kan også merke vårt miljøarbeid på selgernes måte å besøke dere - med tydeligere planlegging for miljømessig mer effektive reiser. 

Miljøvennlige materialer i våre produkter
• Vi samarbeider med våre leverandører om å ha mest mulig miljøvennlige materialer i våre produkter. Dette gjør det også enklere for våre kunder å arbeide miljømessig.

 

  

Sertifikat ISO 9001

Sertifikat ISO 14001